KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI 

TÜZÜK

İSİM, KURULUŞ ve MERKEZ:

  1. Teşekkülün adı KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI, (kısa adı ile KOOP-SEN) olup işbu tüzükte Sendika diye anılacaktır.

  1. Sendikanın Merkezi Lefkoşa’da olacak, Sendikanın bütün toplantıları orada yapılacak, bütün yazışma ve bildiriler oraya gönderilecektir. 

  1. A) Sendikanın Şubeleri olacaktır.

B) Sendikanın Şubeleri, mesleki menfaat gruplarına göre düzenlenir ve bu Şubeler,

a) Memurlar 

b) İşçiler

c) Kooperatif Sekreteri ve

d) Kamu Görevlisi Kooperatifçiler şeklinde olabilir.

e) Sendika Çalışanları

f)  Banka ve Sigorta çalışanları

SANAT VEYA HİZMET:

4- Tüm Kooperatif Kuruluşlarında çalışan ve ödenek alan görevliler, Kooperatif Kuruluşlarını, Kanunlar çerçevesinde denetleyen Kamu Kuruluşları çalışanı Kooperatifçiler ile Kooperatif İştirak, bağlı Şirket ve Kurullarının hizmetinde çalışan görevliler Koop-Sen Çalışanları, Bankacılık ve Sigorta Sektöründe hizmet veren çalışanların ve bu kurumlardan emekli olanların hizmetindedir.

GAYELER:

5- İşçilerle İşverenler veya İşçilerle İşçiler arasında ilişkileri düzenlemek ve anlaşmazlıkları halletmek.

6- Üyelerin iktisadi, sosyal, eğitim, kültürel ve mesleki durumlarını meşru yollarla geliştirmek.

7- Üyelere ve ailelerine mefaatler sağlamak, sağlık yardımı ve ilaç temin etmek, klinik ve eczahane açık yürütmek, işçi pazarları (Kooperatifleri) kurmak, işletmek.

8- Sendikanın kapsadığı sanat veya hizmetteki işçileri Sendika bünyesinde teşkilatlandırmak.

9- Haklı ve münasip miktarda ücret, çalışma şartları, iş saatleri ve işçilikle ilgili sair menfaatları elde edip, idame ettirmek, geliştirmek ve üyelerin haklarını korumak.

10- Üyeler ve İşverenler arasındaki ayrılık ve anlaşmazlıkları toplu görüşme veya anlaşma yoluyla halletmek.

11- Herhangi bir iş uyuşmazlığı nedeni ile mali müşkilata düçar olan üyelere maddi yardımda bulunmak.

12- Ölüm, ihtiyarlık, hastalık, kaza veya işsizlik halinde başka bir kaynaktan yeterli menfaat alamayan üyelere ve ailelerine maddi yardımda bulunmak.

13- Sendikanın fonksiyonlarını normal bir şekilde yürütebileceği, Sendikanın malı olacak arsa satın alıp, bina inşa etmek veya bina satın almak veya kiralamak.

14- Üyelerin istirahati için tatil yerleri kiralamak veya satın almak ve bunları işletmek.

15- Çalışma hayatı ile ilgili bülten, dergi, gazete, kitap satın almak, basmak ve yaymak; tiyatro, konser, resmi kabul, dans, spor, gezi ve benzeri sosyal faaliyetlerde bulunmak.

16- Kıbrıs dahilinde ve haricinde kurulmuş bir federasyona veya konfederasyona üye olmak, Konfederasyon kurmak, yardım etmek ve katkıda bulunmak; bu gibi teşekküllerle iş birliği yapmak.

17- İşçi hakları ile alakalı siyasi hedefler terviç etmek, herhangi bir siyasi mesele ile meşgul olmak, şöyle ki bu maksat için Sendikalar Kanunu mucibince ve Sendikalar mukayyidinin tasvibi ile ayrı bir siyasi fon kurulmadıkça Sendika paraları hiçbir suretle bu maksat için kullanılamaz.

18- Üyelerin menfaatlarına uygun kanunların yapılmasını teşvik etmek ve sağlamak.

ÜYELİK:

19- a) 4.maddede tarif edilen işlerde çalışan herhangi bir kişi sendikaya üye olabilir. Bir üye, sanat ve mesleğini değişmesi, işten ayrılması veya emekli olması halinde aidatını düzenli ödemek kaydı ile sendikadaki üyeliği devam ettirebilir.

b) Sendikaya üye olmak isteyen, 16 yaşından yukarı herhangi bir işçi sendika giriş fişini doğru olarak doldurur, imza eder ve sendika sekreterine verir veya gönderir.

20- Üyelik için yapılan müracaat Merkez Yönetim Kurulu tarafından görüşülür ve karara bağlanır.

ÜYELERİN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI:

21- Üyelerin ödev ve sorumlulukları şöyledir:

a) Sendikaya üye olarak kabul edildiğinde her üye ……………………. giriş bedeli ödeyecektir.

b) Her üye ay sonu sendikaya …………………….………… aidat ödeyecektir.

c) Üyelerin aidat bedelleri Çek Off aidat sistemiyle toplanabilir.

22- Bir üye aşağıdaki hallerde üyelikten düşer:

a) Meşru mazereti olmadan aidatını 6 ay arka arkaya ödemezse Merkez Yönetim Kurulu kararı ile;

b) Sendika üyeliğinden istifa ettiğine dair Sendika Sekreterine yazılı dilekçe verirse;

c) Sendikadan daimi ihraç edilirse;

Ancak (a) paragrafıyla ilgili olarak Sendika Sekreteri, aidatını ödemeyen bir üyeye aidatını ödemesi için her 2 ayda yazılı bildirimde bulunur.

Üyelikten ayrılan bir şahsın, sendikaya tekrar üye olmak için müracaat etmesi halinde Sendika Merkez Yönetim Kurulu, o gibi şahıslardan, üyelikten ayrıldığı tarihten itibaren üye kabul edileceği tarihe kadar geçmiş aidatlarını ödemesini isteyebilir.

23- Sendika gayelerine uygun olarak hareket etmeyeceği ve işçi davalarına zararlı olacağı tahmin edilen bir işçi sendikaya üye kabul edilmeyebilir.

24- Her üye Sendika Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlara uymak zorundadır.

25- Her üye işçi davalarında birlik ve dayanışmayı korumak, işçi hak ve davalarını desteklemekle mükelleftir.

ÜYELERİN HAKLARI:

26- Sendikaya üye olan her işçi aşağıdaki haklara maliktir.

a) Sendikaya Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlardan ötürü haksızlığa uğradığına inanan bir üye, haksızlık konusunu gerekçesiyle birlikte yazılı olarak sekretere bildirerek Merkez Yönetim Kurulu’nda görüşülmesini talep edebilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun böyle bir talep karşısında alacağı karardan tatmin olmayan bir üyenin müteakip Genel Kurula istinaf etmeye hakkı vardır.

b) Sendika toplantılarında kendi fikrini serbest olarak açıklamak, sendikadan herhangi bir hususta fikir danışmak.

c) Herhangi bir meselenin Sendika Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu toplantıları gündemine alınmasını ve müzakeresini istemek.

ç) Sendikanın çalışma ve faaliyetlerini, Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını, iş yeri temsilcileri vasıtası ile denetlemek.

d) Sendikanın bir üyeyi münhasıran ilgilendiren konuda yapacağı toplantıya o gibi üyenin veya temsilcinin katılması için o gibi üyeyi haberdar eder.

e) Herhangi bir üye Tüzüğün öngördüğü gayeler çerçevesinde Sendikadan maddi ve manevi yardım talebinde bulunabilir.

f) Bir üyenin Genel Kurul’da söz ve oy hakkı olabilmesi için Genel Kurul tarihine kadar aidatlarını tamamen ödemiş bulunması gereklidir.

27- Merkez Yönetim Kurulu, Sendika Tüzüğüne, Genel Kurul ve Şube Yönetim Kurulu kararlarına ve genellikle Sendikanın ve üyelerin menfaatına aykırı hareket eden herhangi bir üyeyi aşağıdaki cezalara tabi tutabilir.

a) Yazılı ihtar

b) 500.- TL’ye kadar nakdi para cezası

c) Azami 9 aya kadar muvakkat ihraç

ç) Daimi ihraç

Şöyle ki: (a), (b) ve (c) bentlerindeki cezalar Merkez Yönetim Kurulu kararı ile (ç) bendindeki daimi ihraç cezası Genel Kurul Kararı ile verilebilir. 

28- Sendikadan ayrılan veya ihraç edilen herhangi bir üye, Sendikadaki bütün mali ve diğer haklarını kaybeder, lakin üyelikten ayrıldığı veya ihraç edildiği yılın sonuna kadar olan aidatlarını ve sendikaya olan bütün borçlarını ödemeye mecburdur.

SENDİKANIN GELİRLERİ:

29- Sendikanın olağan gelirleri şunlardır.

a) Giriş bedeli (Madde 21 (a))

b) Aidat (Madde 21 (b))

c) Tüzük satışından temin edilecek gelir

ç) Fiş satışından oluşan dolaylı gelirler

30- Sendikanın olağanüstü gelirleri: Balo, Piyango, Sinema gibi sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirlerle yapılacak ianeler, teberru ve sair tahsilat ve kanuni şekilde sendikaya intikal eden diğer gelirlerden teşekkül eder.

SENDİKA PARALARININ KULLANILMASI:

31- Sendika paraları, Tüzükte öngörülen bütün meşru gayeler için kullanılabilir. Ancak Sendikalar Mukayyidi tarafından onaylanmış siyasi fon tüzüğü yürürlükte olmadıkça siyasi maksatlar için Sendika paraları kullanılmayacaktır.

SENDİKA TEŞKİLATI:

32- Sendika Teşkilatı:

a) İş Yeri Genel Kurulu

b) İş Yeri Temsilcileri

c) Şube Genel Kurulu

     i) Bankacılık + Sigortacılık

    ii) İştirakler + Kooperatifler

d) Şube Yönetim Kurulu

e) Sendika Genel Kurulu

f) Merkez Yönetim Kurulu

İŞYERİ GENEL KURULU:

33- Sendikanın mesleki menfaat gruplarına göre düzenlediği Şubelerin her iş yerinde çalışan tüm görevlilerin iştiraki ile 3 yılda bir defa toplanır ve o iş yerinde her 6 veya az üye için bir iş yeri temsilcisi ve bir yedek temsilci seçer. (O iş yerinde üye adedi üçten az ise, o iş yeri üyeleri en yakın iş yeri ile birleştirilerek seçim yapılır) Seçim gizli oyla yapılır.

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ:

34- Sendikanın temsil ettiği her iş yerinde yapılan İşyeri Genel Kurulu’nda seçilen işyeri temsilcileri Şube Genel Kurul ve Genel Kurul Toplantıları maksatları için delege addolunur.  

35- İşyeri temsilcileri ve yedek temsilcilerin süresi 3 yıl olacaktır. Görev süresi dolan işyeri temsilcileri ve yedekleri yeni temsilci seçilene kadar görevine devam eder.

36- Her İşyeri temsilcilerine bir de İşyeri yedek temsilcisi seçilecek ve yedek temsilci temsilcinin gaybubetinde veya işyerinden ayrılması veya temsilcilikten istifa etmesi veya çıkarılması hallerinde temsilcinin arta kalan süresinde temsilcilik görevini ifa edecektir. Temsilci ve yedek temsilcinin mevcut olmadığı veya sendikaya yeni iltihak eden işyerlerinde Sendika Yönetim Kurulu, tüzüğüm öngördüğü şekilde ara seçimi yapmak için karar alacaktır. İşyeri yedek temsilcisi Genel Kurul toplantısı maksadı için yedek delege addolunacaktır. Ara seçimiyle görevlendirilen işyeri temsilcisi veya yedek temsilcilerinin görev süresi 37. Madde uyarınca yeni temsilci seçilene kadardır.

37- İşyeri temsilcileri ve yedeklerinin seçimi 3 yılda bir aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sendika Genel Sekreteri, her işyerindeki üye sayısının bir listesini ve seçilecek temsilci ile yedek temsilci sayısını seçimden önceki 1 Aralık tarihi itibariyle hazırlayacak ve Sendika Şube Yönetim Kurullarına 15 Aralıktan geç olmamak üzere verecektir.

b) Sendika Şube Yönetim Kurulu, her işyerinde seçimin yapılacağı yer, gün ve saati tespit edecek ve bunun bir listesini çıkarıp tanzim edecektir.

c) Üye ve temsilci sayısını gösteren liste ile her işyerinde yapılacak toplantıların yer, gün ve saatini gösteren liste teksir edilecek, Sendika ilan tahtasına asılacak ve her üyeye 31 Aralık tarihinden önce dağıtılacaktır.

d) İşyeri temsilcilerinin seçimi için yapılacak her toplantıya Şube Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği Şube Yönetim Kurulu Sekreteri veya Şube Yönetim Kurulu’nun bir üyesi veya bir sendika memuru başkanlık edecektir.

e) İşyerindeki toplantıya başkanlık edecek sendika temsilcisi, toplantının kararlaştırıldığı yer, gün ve saatte hazır bulunur, toplantıyı açar ve üyeleri, temsilcilerin isimlerini teklif etmeye davet eder. Temsilcilerin isimlerini görülebilecek bir yerde teşhir eder ve üzerinde sendika mühürü ile sekreterin imzası bulunan oy pusulalarından birer adet her üyeye dağıtır. Her üye, işyerinde seçilmesi gerekli sayı kadar temsilci ve yedek temsilcinin ismini oy pusulasına yazacak ve bu maksat için hazır bulunacak bir kutuya atacaktır. Bilahare toplantı başkanı oyları tasnif etmek için seçeceği iki üye ile birlikte oyları tasnif eder. İş yerinde seçilmesi gerekli işyeri temsilcisi sayısına göre en çok oyu alan adaylar işyeri temsilcisi ve ondan sonra en çok oyu alan aynı sayıdaki adaylar da işyeri yedek temsilcisi seçilirler Toplantı Başkanı seçim sonucunu üyelere açıklar ve bir tutanak yaparak imzalar ve bu tutanağı Şube Sekreteri eliyle Sendika Genel Sekreterine teslim eder.

f) Tespit edilen gün ve saatte yapılan toplantı yerinde üyelerin yarısından bir fazla hazır değilse toplantı yarım saat ertelenir. Ertelemeye rağmen nisap hasıl olmazsa, toplantı yapılmaz. Sendika görevlisi durumu, ikinci bir toplantı yer, gün ve saat tespit etmesi için Sendika Şube Yönetim Kuruluna bildirecektir. İkinci toplantıya katılan üyeler nisabı teşkil eder.

g) Seçim veya seçim sonucu üzerinde vaki olacak herhangi bir itiraz Sendika Şube Yönetim Kurulu’nca karara bağlanacak ve karar şikayet sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Şube Yönetim Kurulu’nun alacağı karardan tatmin olmayan şikayet sahibi, şikayetini Sendika Merkez Yönetim Kurulu’nda ele alınmasını yazılı olarak talep edebilir ve bu ahvalde şikayet, Sendika Merkez Yönetim Kurulu gündemine alınıp görüşülecektir. Merkez Yönetim Kurulu kararı nihai olacak ve karar yazılı olarak şikayet sahibine bildirilecektir.

ŞUBE GENEL KURULU:

38- Sendikanın mesleki menfaat gruplarına göre oluşturduğu Şube Genel Kurulu üç yılda bir Şubat-Mart ayında Merkez Yönetim Kurulunun tayin edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Şube Genel Kurulu tarihi delegelere ve yedek delegelere bir ay önceden bildirilir. 

39- Delegelerin, Şube Genel Kurulu’nda görüşülmesini istedikleri bir konu, toplantı tarihinden en geç 15 gün önce Şube Sekreterine bildirilmek kaydıyla gündeme alınır ve görüşülür.

40- Şube Genel Kurul toplantısından 15 gün önce Şube Sekreterine bildirilmeyen konular, Şube Genel Kurulundaki delegelerin dörtte birinin onayı ile gündeme alınır ve görüşülür.

41- Şube Genel Kurulu (33-36) maddelerde tarifi yapılan delege ve yedek delegeden oluşur.

42- Şube Genel Kurulu yapıldığı zaman iş başında bulunan Şube Yönetim Kurulu üyeleri de Şube Genel Kurulu’nun tabii delegeleri olup konuşma, oy verme, seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

43- Aynı işyerindeki delegelerin gaybubetinde yedek delegeler, İşyeri seçiminde aldıkları oy sırasına göre delege görevi ifa ederler.

44- Şube Genel Kurulu’nda yalnız gündem maddeleri görüşülür. Şube Yönetim Kurulu gündemi, Merkez Yönetim Kurulu ile istişare ederek tespit eder, delegelere ve yedek delegelere toplantı gününden 8 gün önce gönderir. Gündem aşağıdaki konuları ihtiva eder.

a) Şubenin faaliyet ve genel durum raporu

b) Şubenin Sendika Genel Kurulu’na sunacağı öneriler ve kararlar

c) İleriye dönük faaliyet programı

d) Şube Yönetim Kurulu üyeleri seçimi

45- Şube Genel Kurulu ayrıca, her türlü konuyu hazır bulunan delegelerin dörtte birinin yazılı isteği ile gündeme alıp, görüşerek karara bağlayabilir.

46- Şube Genel Kurulu’nda nisap delege tamsayısının yarıdan bir fazlasının iştiraki ile sağlanır. Toplantı saatinden yarım saat zarfında nisap sağlanmazsa, hazır olan delegeler 30 günden fazla ve bir haftadan az olmamak şartıyla toplantıyı başka bir güne tehir eder. Tehir edilen toplantı, delegelere yazılı olarak yer, gün ve saati ile birlikte bildirilir. Tehir edilmiş toplantıda nisaba bakılmaksızın toplantı yapılır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU:

47- Şube Yönetim Kurulu 10 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu seçimi gizli oyla yapılır ve 48 saat zarfında toplanarak kendi aralarında 1 başkan, 1 sekreter ve 8 faal üye olmak üzere iş bölümü yapar.

48- Şube Yönetim Kurulu’nda her ne şekilde olursa olsun boşalma vuku bulduğu takdirde onun yerine Şube Genel Kurulu’nda aday olup da en yüksek oyu alan delege ve eğer böyle bir delege yoksa Şube Yönetim Kurulu’nun seçeceği bir delege tarafından doldurulur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri Sendika Genel Kurulunun tabii üyesidirler.

49- Şube Yönetim Kurulu Şubede kayıtlı bulunan bilumum üyelerinin menfaatlerini tespit eder ve Merkez Yönetim Kuruluna gerekli işlemlerin yapılması için devreder.

50- Şube Yönetim Kurulu Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan ve üyeleri yakından ilgilendiren kararların üyelere duyurulmasına yardım eder.

51- Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Sekreteri Merkez Yönetim Kurulu’nun asli üyesi olurlar.

52- Şube Yönetim Kurulları, Şube Genel Kurulları kararlarını ve önerilerini Sendika Genel Kurulu’na getirirler ve savunmayı yaparlar. 

53- Şube Yönetim Kurulları en az ayda bir defa olağan ve ilaveten sekreterin daveti veya dört üyenin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantı yapar.

54- Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkan başkanlık yapar. Sekreter ise tutanakları hazırlar, kararları karar defterine kaydeder ve alınan kararları Merkez Yönetim Kuruluna aktarır. Karar defteri Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

55- Sendikanın ödenekli görevli memuru toplantılara Şube Yönetim Kurullarınca çağrılabilir ve sekreter adına işlem yapabilir. Ancak oy kullanamaz.

56- Kararlara muhtelif oy veren Şube Yönetim Kurulu üyeleri muhalefet serhlerini karar defterine yazarlar ve imzalarlar.

57- Şube Yönetim Kurulu toplantılarında nisap en az dört kişinin bulunması ile sağlanır.

58- Nisap olmayan toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

SENDİKA GENEL KURULU:

59- a) Sendikanın en yüksek organı Genel Kurul’dur. Genel Kurul her 3 yılda bir Mart veya Nisan ayı içerisinde, Merkez Yönetim Kurulu’nun tayin edeceği tarihte olağan şekilde toplanır. Genel Kurulu toplantı tarihi, delegelere yazılı olarak en geç bir ay önce bildirilir. Delegelerin Genel Kurul’da görüşülmesini istedikleri bir konu, toplantı tarihinden en geç 15 gün önce Genel Sekretere bildirilmek kaydıyla gündeme alınır ve görüşülür.

b) Genel Kurul toplantı tarihinden 15 gün önce Genel Sekretere bildirilmeyen konular Genel Kurul’daki delegelerin dörtte birinin onayı ile gündeme alınıp görüşülebilir.

60- a) Genel Kurul’u 33.-36. Maddelerde tarifi yapılan delege ve yedek delegeler oluşturur. Genel Kurul tarihinde işbaşında bulunan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de Genel Kurul’un tabii delegeleri olup, konuşmak, oy vermek, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptir.

b) Aynı işyerinde delegelerin gaybubetinde yedek delegeler işyeri seçiminde aldıkları oy sırasına göre delege görevi ifa ederler.

61- Genel Kurul toplantılarında nisap delege tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile sağlanır. Toplantı saatinden yarım saat zarfında nisap sağlanmazsa, hazır olan delegeler, toplantıya 30 günden fazla ve bir haftadan az olmamak şartıyla başka bir güne tehir ederler. Toplantının tehir edilmesi halinde keyfiyet yine bütün delegeler ve yedek delegelere yazılı olarak müteakip toplantı yer, gün ve saati ile birlikte bildirilir. Tehir edilmiş toplantıda nisaba bakılmaksızın toplantı yapılır.

Genel Kurul toplantılarında nisap hasıl olup olmadığını tespit amacıyla delegelerin isimleri okunur; hazır olan ve olmayan delegelerin sayısı karar defterine yazılır.

62- a) Genel Kurul toplantısı Genel Sekreter tarafından açılır ve yoklama yapılır. Nisap varsa toplantıyı, Genel Kurul’un aksine bir karar olmadıkça, Genel Başkan yönetir ve tutanakları tespit edecek iki katip seçilir.

b) Genel Kurul’da oylar eşit geldiği taktirde toplantı başkanın ayırdedici oy kullanmaya hakkı vardır.

63- Genel Kurul toplantılarında sadece gündem üzerinde müzakere yapılabilir. Gündem Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve 8 gün önce delegelere ve yedek delegelere gönderilir. Olağan Genel Kurul toplantıları gündemi aşağıdaki konuları ihtiva edecektir.

a) Sendikanın Faaliyet ve genel durum raporu

b) Murakabe edilmiş senelik hesap, bilanço ve murakıp raporu

c) Tüzük tadilatı (varsa)

d) Diğer meseleler

e) Yeni faaliyet programı

f) Sendika Genel Başkan seçimi

g) Sendika Genel Sekreter seçimi 

h) Merkez Yönetim Kurulu seçimi

64- Genel Kurul, genel yetkilerine ilaveten aşağıda belirtilen hususlarda da karar alabilir.

a) Üyelerin menfaatlerini mucip herhangi bir meselede

b) Sendika üyelerinin bütünün veya bir kısmının methalder olduğu herhangi bir iş uyuşmazlığı konusunda alınan veya alınacak olan tedbirleri görüşebilir ve uygun gördüğü kararları alabilir.

c) Sendika, işkolları veya işçiler arasında vuku bulan hadiseleri inceleyebilir. 

d) Yönetim Kurulu kararlarından veya icraatından şikayetçi olan üyelerin istinafını dinleyebilir.

e) Sendika işçilerin muntazam yürütülebilmesi için yardım heyetleri seçebilir.

f) Genellikle sendikanın veya sendikaya bağlı üyelerin menfaatını mucip olacak bilcümle kararları verebilir ve nizamnameleri hazırlayıp, onaylayabilir.

65- Seçimler, tayinler, para ödenmesi ve mal alım ve satımı, tüzük maddelerinin oylanması dahil, Genel Kurul’da alınan kararlar sekreter tarafından karar defterine geçirilir. Seçimlerle ilgili adaylık teklifleri ve seçim neticeleri gizli oylamalarla ilgili bütün teklif ve kararlar da bu deftere tam ve doğru olarak geçilir ve toplantı başkanı ile katipler tarafından imza edilir.

66- Sendikanın isminin değiştirilmesi, sendikanın başka bir sendika ile birleşmesi, sendikanın bir federasyon veya konfederasyona iltihakı veya bir federasyon veya konfederasyon kurulması ve bunlardan çekilmesi, yönetim kurulu seçimi, bir federasyon veya konfederasyona delege seçimi, mecburi mali mükellefiyetler konması, grev hakkında karar alınması ve sendikanın dağıtılması konularındaki kararlar ile Genel Kurul’a getirilen şahsi konularla yönetim kuruluna güven konularındaki kararlar gizli oylama ile alınır.

Herhangi bir toplantıda hazır bulunan üyelerin veya delegelerin dörtte biri gizli oylama talebinde bulunmadıkça bütün diğer konular el kaldırılması suretiyle açık oyla karara bağlanacaktır.

Genel Kurul’da alınan kararlar, sekreter tarafından bütün genel kurul delegelerine ve yedek delegelerine, toplantı tarihinden itibaren 15 gün zarfında gönderilir.

67- Genel Kurul’da sadece Delegelerin konuşup oy verme, seçme ve seçilme hakkı vardır. Ancak geçmiş yıllarda Sendikada Genel Başkan ve Genel Sekreterlik görevinde bulunmuş olanlar sadece konuşma ve seçme hakkına sahiptir. Sendika Yönetim Kurullarına seçilemez. 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

68- a) Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile veya delegelerin beşte birinin yazılı talebi ile veya bu tüzükte belirtilen diğer ahval tahdinde olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü Genel Kurul talep vukuundan en geç bir ay zarfında yapılır.

b) Olağanüstü Genel Kurul’da sadece Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı veya yazılı olarak görüşülmesi talep edilen konu görüşülür.

c) Olağanüstü Genel Kurul’un teşekkül ve toplanma tarzı, Olağan Genel Kurul’un aynıdır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU:

69- Merkez Yönetim Kurulu üç (3) yıl süre ile görev yapacak. Sendika Yönetim Kurulu; Şube Başkan ve Sekreteri, Genel Veznedar ile bir Genel Başkan ve bir Genel Sekreterden oluşur.

70- a) Sendika Genel Başkanı ve Genel Sekreteri, genel kurul tarafından gizli oyla ayrı ayrı seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olacak olan Şube Başkanı ve Sekreterleri Genel Kurul’un onayından geçirilir.

b) Genel Başkan, Genel Sekreter ve Yönetim Kuruluna aday olmak isteyenler en geç Genel Kurul toplantı gününden 2 gün önce mesai bitimine (17:00)’e kadar Genel Sekretere müracaat etmelidir. Bu süreden sonra Genel Kurul tarihinde erteleme olsa bile aday olunamaz.

71- Şube Başkanı ve Sekreterleri, Sendika Genel Başkanlığı ve Genel Sekreterliği için aday olabilir ve seçilebilirler.

72- Bir Şube Başkanı, Sendika Genel Başkanlığına seçildiği taktirde Şube başkanlığını otomatik olarak kaybeder ve Şube Yönetim Kurul’ları kendi aralarında Şube Başkanlarını yeniden seçerler ve Yönetim Kurulu üyeliklerini bu tüzük şartlarına uygun olarak doldururlar.

73- Seçimin yapılmasından 48 saat zarfında Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkanın başkanlığında toplanır ve görev bölümü yapar. Bu toplantıda üyeler arasından bir veznedar, bir tahsildar ve faal üyeler seçilir.

74- Merkez Yönetim Kurulu’nda yapılan değişiklik, yapıldığı tarihten itibaren 14 gün zarfında kanuni harç ile birlikte Sendikalar Mukayyidine gönderilir.

75- Bir Şahsın Merkez Yönetim Kurulu’na seçilebilmesi için aşağıdaki evsafı haiz olması lazımdır.

a) Sendika üyesi olması

b) Delege olması

c) 21 yaşından yukarı olması

d) Sendikanın bağlı bulunduğu federasyonun ödenekli memuru olması

e) El’an herhangi bir başka Sendikanın idare heyetinde bulunmaması

f)  Hile veya İrtikap ile ilgili suçlardan mahkum edilmiş olmaması 

76- Merkez Yönetim Kurulu’nda bir üyenin mevkii, herhangi bir sebeple boşaldığı zaman onun mevkii Genel Kurul’da Merkez Yönetim Kurulu seçiminde en çok oy alan delege veya böyle bir delege yoksa Merkez Yönetim Kurulu’nun karar vereceği herhangi bir delege tarafından doldurulacaktır.

Meşru mazeret göstermeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan veya kendi arzusu ile istifa eden veya bu tüzüğe veya Sendikalar kanununa aykırı hareketten dolayı görevinden affedilen bir üyenin mevkii boşalmış addolunur.

Merkez Yönetim Kurulu’na tayinle getirilen veya herhangi bir zamanda istifa edenlerin sayısı, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçerse, Merkez Yönetim Kurulu toptan istifa etmiş sayılarak durumu müzakere ve yeni Merkez Yönetim Kurulu seçimi için Genel Kurul olağanüstü bir toplantıya çağrılacaktır. Bu ahvalde eski bir Yönetim Kurulu yeni seçim yapılıncaya kadar görevde kalmaya devam eder.

77- Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir olağan ve ilaveten sekreterin daveti veya üç üyenin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar yapacaktır. Kurulun kararları sekreter tarafından karar defterine geçirilecek ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imza edilecektir. Muhalif oy veren üyelerin isimleri ve muhalefet şerhleri de bu deftere geçirilecektir. Kararın alındığı toplantıda nisap hasıl olmadıkça, kurulun hiçbir kararı muteber olmayacaktır.

78- Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında nisap, üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile hasıl olur.

79- Bir şahsın Merkez Yönetim Kuruluna seçilebilmesi veya Kurul’daki mevkiini devam ettirebilmesi için madde 75’deki evsafı haiz olması gereklidir.

80- Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un kararları ve emirleri mucibince çalışmağa mecbur olup, kararların tatbiki ile mükelleftir.

81- Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylandığı şekilde, Sendikanın yıllık bütçesini uygulamakla sorumludur.

82- a) Merkez Yönetim Kurulu’nun görevi, sendikanın nam ve hesabına hareket ederek, sendika işlerini kontrol ve idare için mücadele ve gayret etmek olacaktır.

b) Merkez Yönetim Kurulu, sendika idaresine nezaret edecek, hesapları tutacak ve vakit vakit veznedarın, tahsildarın ve sair sendika memurlarının ekindeki paraları yoklayacaktır.

c) Merkez Yönetim Kurulu, işbu tüzüğün hükümlerine riayet edilmesine dikkat edecek ve tüzükte yeri olmayan meseleler hakkında karar verecektir, fakat hiçbir zaman sendikanın kayıtlı tüzüğünü değiştirmeyecektir. Bu gibi karar ilan tahtasına asılacak ve bütün delegelere yazılı olarak bildirilecek ve müteakip Genel Kurul toplantısında tasvip, iptal veya tadil edilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

d) Merkez Yönetim Kurulu, makbuz ve fiş baskılarını kontrol edecek ve bunları anında kayıt defterine işleyecektir.

e) Merkez Yönetim Kurulu, sendika işlerinin hakkıyle yapılması ve gayelerinin sağlanması için kanuna ve tüzüğü uygun bir şekilde yönetmelikler hazırlayacak, bunlar bir genel kurul toplantısının onayına sunulacaktır.

f) Merkez Yönetim Kurulu, sendika para ve mallarını bu tüzük ve sendikalar kanunu gereğince idare edecek ve sendikanın ihtiyaç ve gayelerinin yerine getirilmesi için gerekli masrafı yapacaktır. Fakat daha önce Genel Kurul’un yetkisini almaksızın 3.600 -TL’den fazla bir meblağ borçlanmaya hakkı olmayacaktır.

83- Vazifesinden çıkarılacak veya istifa eden herhangi bir sendika memuru ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi, sendikaya ait yanında bulundurduğu defter, evrak, para makbuz vs. malları, yedi gün zarfında makbuz mukabilinde sendika sekreterine veya onun yetkili kılacağı şahsa teslim etmeğe mecburdur. Uymayanlar hakkında sendikalar kanunu tahdinde işlem yapılır.

GENEL BAŞKAN: 

84- Genel Başkan, sendikayı yurt içinde ve dışında temsil eder. Merkez Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul’a başkanlık eder. Sendika adına demeç verir veya bildiri yayınlar. Genel başkan, sendikadaki büroların sorumlusudur. Genel Başkan, sendika bünyesinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık eder, ancak bu yetkisini gerektiğinde sendika yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir.

GENEL SEKRETER: 

85- Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının müzakeresini karar defterine geçirecektir. Memur tayini, para ödeme ve toplama, emvalin idaresi, yönetmelik yapma, açık mevkiler için adaylar koyma ve herhangi bir memur seçimi meselelerinde alınan bütün kararları da karar defterine geçirecektir.

86- Sendika yazışmasından sorumlu olacak, sendikanın bütün evrakını ve mektuplarını muhafaza edecektir.

87- Üyelerin her iş yerine göre, seri numarasını, ismini, adresini sanat ve mesleğini, yaşını ve sendikaya üye alındığı ve sendikadan ayrıldığı tarihi, ödemiş olduğu duhuliye ve aidatı gösterecek olan üye kayıt sicilini muhafaza edecektir.

88- Başkanın gaybubetinde kendisine vekalet edecektir.

89- Her yıl Şubat ayının 15’İnden evvel Sendika’nın gelirlerini, fonlarını, emlakini ve giderlerini gösteren usulü veçhiyle teftiş edilmiş bir genel raporu sendikalar mukayyidine gönderecektir. Bu rapor sendikanın en son 31 Aralık’taki ve pasif(bilanço) ile raporun hazırladığı bir sene evvel ki sene zarfındaki gelir ve giderlerini ve sendikanın çeşitli maksatlar için yapmış olduğu ayrı ayrı masrafları tam olarak gösterecek ve mukayyidin zaman zaman tespit edeceği ve belli teferruatı havi bir şekilde hazırlayacaktır.

90- Sendika’nın mafruşat vs. eşyanın kıymet ve nevini mufassal şekilde gösterecek olan demirbaş eşya defterini muhafaza edecek ve eşyaların emniyetli bir şekilde muhafazası için nezaret edecektir.

91- Sendikalar kanunu ahkamına göre hareket edecek ve sendika tarafından kanuna ve tüzüğe riayet edilmesini temin edecektir.

GENEL VEZNEDAR:

92- Kendi idare ve kontrolü altında bulunan bütün sendika para ve eşyalarından şahsen sorumludur.

93- İçerisinde düzenli bir şekilde bütün tahsilat gelirat, giderat vs. hesabat geçirilecek olan hesap defterini muhafaza edecektir.

94- Sayfaları numaralı ve kopyalı makbuz defterini muhafaza edecek ve bunları sendika tarafından ve sendika namına yapılan bütün tahsilat ve sair gelirat için kullanacaktır.

95- Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ödemeleri yapacak ve sendika tarafından veya sendika namına yapılan bütün ödemeler hususunda kullanılmak maksadı ile sayfaları numaralı ve kopyalı ödeme ilmühaber defterini muhafaza edecektir. Bu İlmühaberlerin kopyaları defterde kalacaktır.

96- Tahsilat ve ödemelerde kullanılan makbuz ve ilmühaber defterini gösteren bir kayıt defterini muhafaza edecektir.  

97- Her üç ayda bir, her ne zaman talep edilirse ve istifa ettiği taktirde, genel kurul toplantılarında veya genel kurul toplantısının arzu ettiği herhangi bir zamanda, sendikanın mali durumunu gösteren bir rapor sunacaktır. Vazife başına getirildiği tarihten veya vermiş olduğu son hesabatın tarihinden (hangisi daha sonra ise) olmak üzere, kendisi tarafından yapılan tahsilat ve ödemeler hakkında, aynı zamanda yanında arta kalan paralar ve kendisine emanet edilen sair herhangi sendika eşyaları için tam ve doğru hesap verecektir.

98- 720 TL’den fazla olan herhangi bir meblağı Merkez Yönetim Kurulu tarafından tasvip edilen bir Kooperatif Kuruluşuna yatıracak, fakat kendi imzası ile beraber sekreterin veya başkanın imzası olmadan bankadan para çekemeyecektir. 

99- İstifa ettiği taktirde, 97. Maddenin şartlarını yerine getirmek şartıyla hesapları teftiş olduktan sonra sendika yetkili makamlarınca arzu edilecek olursa, Sendika ’ya borçlu olduğu herhangi mütebakiyi veya idare ve kontrolünde bulundurduğu bütün senetleri, defterleri, evrakı ve sair eşyaları Sendika Merkez Yönetim Kurulu’na teslim edecektir.

100- Sendika’nın “Siyasi Fonu” varsa, bu sandığın ayrı bir hesap defterini muhafaza edecektir.

101- Kendi makamını ilgilendiren sendikalar kanununun umumiyetle bütün maddelerine ve münderecatına riayet edecek ve ona göre hareket edecektir.

GENEL TAHSİLDAR:

102- Üyelerden giriş bedeli ve aidatları (ya doğrudan doğruya veya ödeme bordrolarından yapılacak kesinti sayesinde) tahsil edecek ve sendika tarafından ve sendika namına kendi imzasını havi olmak üzere aşağıdaki şekilde makbuzu verecektir. 

………………………………..…………………………. Sendikası ……………….………………………….……………………………lı

Bay…………………………………………… den/dan…………………………….ayı için giriş bedeli/aidatı olarak TL………………………………………….alınmıştır.

Tarih…………………       Genel Tahsildar 

103- Tahsildara Merkez Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen yardımcı tahsildar da yardım edebilir. Şöyle ki yardımcı tahsildar doğrudan doğruya veznedarın kontrolü altında olacak ve bütün tahsilatlarını veznedara teslim edeceklerdir.

104- Her ay sonunda tahsildar ve yardımcısı tahsildarlar yanlarındaki bütün paraları makbuz mukabilinde veznedara teslim edeceklerdir.

105- Ödevi, mali sorumluluk taşıyan herhangi bir memur, yönetim kurulunun lüzum göreceği teminatı verecektir.

MÜFETTİŞLER:

106- İşbu Sendika üyesi olmayan ve gerek “chartered” veya “certified” muhasip olan, gerekse Maliye Dairesi Müdürü tarafından verilen ehliyet belgesine malik bulunan bir veya iki kişi, Sendikalar Mukayyidinin tasvibine tabi olarak Müfettişlik vazifesini ifa etmek maksadı ile Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecektir.

107- a) Sendikalar Kanunu hükümleri gereğince sendika ile ilgili olarak, herhangi bir murakabe gerekmesi halinde Sendika’nın sermayesi ile paralarının tahsilatı, harcanması, muhafazası ve kontrolünden sorumlu bulunan Sendika Veznedarı veya başka bir memuru istifa ettiğinde veya makamı münhal bulunduğunda hesabatını teftiş edecektir. Bir Genel Kurul toplantısı, Sendika hesaplarının teftiş edilmesi lüzumunu hissettiği zaman da sendikanın hesaplarını teftiş edecektir.

b) Sendikanın hesapları, teftiş edildikten sonra, sendikanın mali durumu ve hakkında ve hesapların ne şekilde tutulduğu hakkında yazıhanesindeki ilan tahtasında görülür bir yerde teşhir edilecek ve Sendikalar Mukayyidine gönderilecektir.

c) i. Sendikanın mali durumu ve hesap defterinin tutmakta olduğu usül hakkında bir rapor hazırlayacak,

   ii. Sendikanın muvazene cetvelini hazırlayacak, 

   iii. Sendikanın yıllık raporunu tanzim edecektir. Bu evrakların örnekleri Sendikanın kayıtlı yazıhanesindeki ilan tahtalarında görünür bir yerde teşhir edilecek; Sendikanın Genel Kurul toplantılarına sunulacak ve Sendikalar Mukayyidine gönderilecektir.

108- Müfettişler, ödevlerinin ifası için lüzumlu olan bütün defterleri ve evrakı serbestçe yoklamaya yetkilidirler. Hesapların teftişi Kat’i surette bu tüzük ve sendikalar kanunu gereğince ve tüzük ve kanun ahkamına uymayan bütün müfredat yukarıda bahsedilen raporlarda gösterilecektir.

TÜZÜK TADİLİ:

109- a) Tüzük, bir Genel Kurul’da nisabı teşkil eden delegelerin yarısından bir fazlasının kararı ile tadil edilebilir. Ancak tadilatın geçerli olabilmesi için tadilat lehinde oy kullanan delegelerin sayısı, delege tam sayısının dörtte birinden aşağı olmaması şarttır. Genel Kurul’un aksine bir kararı olmadıkça tüzük tadilatı gizli oyla yapılır. Tüzük Tadilatı için Merkez Yönetim Kurulu veya delegelerin 1/5’i yazılı olarak teklif yaptığı taktirde, teklif gündeme alınır.

b) Merkez Yönetim Kurulu, sendika Merkezini kayıtlı bulunduğu şehir veya kasabada bir yerden başka bir yere nakledebilir.

c) Tüzükte yapılan tadilat, yapıldığı tarihten 14 gün zarfında kanuni harçlar ile birlikte kayıt için mukayyide gönderilir.

DAĞILMA:

110- a) Üye sayısı yirmiden aşağı düştüğünde sendika dağılacaktır.

b) Özel olarak çağırılan ve oy vermeye hakkı olan üyelerin hazır bulunduğu bir Genel Kurul toplantısında gizli oyla geçirilen bir kararla sendika dağıtılabilir; yalnız böyle bir oylamada dağılma kararına muhalif üyelerin sayısı 20’den fazla ise sendika dağıtılamaz.

111- Dağılma vukuunda sendika namına kanun dairesinde yapılmış olan borçlar ve taahhütler tasfiye edilir.

112- Arta kalan her türlü mal ve paralar K.T.Koop. Merkez Bankasına, başka bir Kooperatifçiler Birliği Kurumu veya Kooperatif Görevlileri Sendikası kuruluncaya kadar muhafaza edilmek üzere devredilecektir.

113- K.T.Koop.Merkez Bankası’na devredilen mal ve paralar, Fakir çocukların tahsilleri için harcanabilecek ve bürolar ise yurt olarak kullanılmak üzere Türk Maarif Dairesi yetkililerine tahsil edilecektir.

114- Herhangi bir dağılma zuhurunda keyfiyet 14 gün zarfında Sekreter ve Veznedarın imzaları tahdinde Sendikalar Mukayyitliğine bildirilecektir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ:

115- a) Merkez Yönetim Kurulu’nun herhangi bir üyesi, Tüzük hükümlerine uygun hareket ve alınan kararlara riayet eylemediği, sıfat ve salahiyetini kötüye kullandığı, Sendikanın şeref ve haysiyetini lekeleyen fiillerde bulunduğu tespit olduğu taktirde, Merkez Yönetim Kurulu’nun basit ekseriyetle alacağı bir kararla vazifesinden uzaklaştırılabilir. Vazifesinden uzaklaştırılan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul’a istinaf etmeğe hakkı vardır. Genel Kurul’un bu gibi üyesi şahsen dinlendikten sonra vereceği karar nihai olacaktır.

b) Sendika Personel Kadrosunda (Merkez Yönetim Kurulu üyeleri dışında) olup da maaş alan herhangi bir memurunda a) fıkrasında belirtilen fiillerden ötürü Merkez Yönetim Kurulu kararıyla sendikadaki görevine son verilebilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun bu hususta alacağı karara itiraz eden bir memurun da bu maddenin a) fıkrasında belirtildiği gibi Genel Kurul’a istinaf etme hakkı vardır.

TETKİK:

116- Sendikanın mali durumu ile ilgili herhangi bir üye, sendika sekreterine göndereceği yazılı bir dilekçe ile Pazar’dan mada her gün ö.s saat 18:00 ile 20:00 arasında sendikanın bütün defter ve hesaplarını tetkik edebilir. Her üye herhangi bir zamanda yukarıda belirtilen evrakı ve üye sicilini tetkik edebilir.

PARALARIN MUHAFAZA VE İŞLETİLMESİ: 

117- Sendikanın menkül ve gayrı menkul bütün mülkü, sendikanın kayıtlı ismine yazılacak ve sendikalar kanunu ve bu tüzük gereğince Merkez Yönetim Kurulu tarafından idare edilecektir.

118- Sendikanın cari ihtiyaçlarından fazla olan parası Merkez Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği Kooperatif Kuruluşuna yatırılacaktır veya sendikalar mukayyidinin izni ile uygun bonolara veya sair yatırımlara yatırılacaktır.

119- Sendika aşağıdaki imzalar tarafından bağlanacaktır.

a) Yazışma ve yazıhane işlerinde Başkan ve Sekreterin imzası ile,

b) Bankadan para çekme ve yatırma hususunda Başkan veya Sekreter ve Veznedarın müşterek imzaları ile,

c) Giriş bedeli, aidat ve yardım tahsilatında tahsildarın imzası ile,

d) Borç senedi ve başka senet imzalanacağında ise Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün müşterek imzaları ile,

MUHTELİF HÜKÜMLER:

120- Sendikanın kendine mahsus bir flaması ve birde mühürü olacaktır. Bunların şekli hakkında Merkez Yönetim Kurulu karar verecektir. Mühür Sendika yazıhanesinde muhafaza edilecektir.

121- Üyelerle, işverenler arasında meydana gelecek anlaşmazlıkları halletmek için Merkez Yönetim Kurulu, lüzumlu bütün barışçı tedbirleri alacaktır. Mamafih bir anlaşmaya varılmazsa Merkez Yönetim Kurulu konuyu, anlaşmazlıkta metdalder olan üyelerin yapacağı olağanüstü bir genel toplantıya sunacaktır. Genel toplantıda, methalder olan üyelerin üçte iki çoğunluğunun gizli oyla vereceği karar üzerine grev ilan edebilir.

Grev, kararı sendika Merkez Yönetim Kurulu’nun tasvip ve taktirine tabidir; ancak Sendika Merkez Yönetim Kurulu bu tasvip ve taktirini sendikanın bağlı bulunduğu üst kuruluşun yetkili organlarıyla bilistişare kullanır.

122- Herhangi bir üyenin bu tüzüğü bilmemesi bir mazaret teşkil etmez. Matbu olan bu tüzüklerden her üye azami 7.20-TL’yi geçmeyen bir ücret mukabilinde satın alabilir. Tüzük fiyatı Merkez Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.

 

123- Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarında oylar müsavi olduğu taktirde toplantı başkanın ayırıcı oy kullanmağa hakkı vardır.

124- Tüzüğün metnine aykırı olmamak şartı ile tüzükte tekil olarak kullanılan kelimelerin çoğulu kullanılabilir.

125- Hiçbir sendika üyesi, kendisine iş bulmak hususunda herhangi bir kimseye maaş veya ücretinden komisyonluk veya yüzdelik vermek suretiyle onunla mukaveleye girişmeyecek ve hiçbir sendika üyesi iş bulma hususunda vasıta olduğundan dolayı gerek sendika üyesi olsun, gerekse olmasın, hiçbir kimseden komisyonluk veya yüzdelik alamayacaktır.

126- Sendikanın temsil ettiği her iş kolunda 10’dan fazla üye varsa Merkez Yönetim Kurulu bu gibi delegelerini genel bir toplantıya çağıracak ve bu toplantıda üç kişilik bir yardımcı heyet seçilecektir. Yardımcı heyet, bunların temsil ettiği iş kolundaki çalışma şartları ile ilgili her meseleyi serbestçe müzakere etmek ve sendika Merkez Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunmakla görevlendirilecektir. Merkez Yönetim Kurulu bu tavsiyeler ışığında uygun göreceği tedbirleri alacaktır.

DENETLEME KURULU:

127- 

1) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilerek üç üyeden oluşur. Denetleme Kurulu’nun çalışma esasları Sendika Tüzüklerinde belirtilir.

2) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi,
  2. Sendika Tüzüğüne uygun olarak idari ve Mali denetlemede bulunulması,
  3. Sendika Tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerinin yapılması,
  4. Denetleme raporunun hazırlanarak Genel Kurula sunulması.

DİSİPLİN KURULU:

128. (2) Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilecek üç üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, Sendika Tüzüğüne, Amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında soruşturma yapar, üyelikten çıkarma dışındaki Tüzüğünde gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu Genel Kurula ve diğer ilgililere bildirir. Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu toplantıları üyelerin tümünün katılımı ile yapılır. 

16/04/2022 tarihinde yapılan Genel Kurulda tüzüğün son şeklidir.